ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4501, 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 10-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 28-08-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 20-08-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива (в т.ч. горива за МПС), масла, смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане"

Документация за участие    |