ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4501, 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от открит конкурс с предмет"Възлагане на дейността добив на дървесина " - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 21-03-2015

Обекти №№ 1509,1510,1512,1513,1514

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс за обект №1509 - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 21-03-2015

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс за възлагане дейността добив на дървесина за обект №1512 - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 21-03-2015

Документация за участие    |