ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4501, 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2015

във връзка с усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природното бедствие през м. март 2015 г.

Документация за участие    |    


Класиране търг с тайно наддаване - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2015

Заповеди № 128, 129 за класиране на участниците в проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина на временни складове, Обекти № 1515 и 1516

Документация за участие    |    


Класиране открит конкурс - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2015

Заповеди № 126, 127 за класиране на участниците в проведен открит конкурс с предмет: Сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, Обекти № 1515 и 1516

Документация за участие    |